BlueCity Circular Challenge: High Rise - March 2020

De Circular Challenge is een intensief traject van zes weken waarin multidisciplinaire teams aan de slag gaan met een circulaire casus in samenwerking met deelnemende organisaties. De Circular Challenge heeft al achtmaal plaatsgevonden in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven, is lokaal geworteld en heeft een nationale uitstraling.

Deze speciale editie van de Circular Challenge staat in het teken van hoogbouw. We nemen een fictief, groot en hoog gebouw dat in een stedelijke omgeving staat. In en rondom dit gebouw moeten keuzes worden gemaakt over bouw, inrichting, omgeving en gebruik. Hoe kunnen deze keuzes zo gemaakt worden dat het gebouw nu en over 100 jaar zo min mogelijk beslag legt op onze planeet? Circulariteit is daar een middel toe, maar ook het stimuleren van bepaald gedrag van gebruikers en het nadenken over de levensduur en flexibiliteit van het gebouw.

De deelnemende organisaties zijn: Woonstad Rotterdam, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, de Gemeente Rotterdam, BAM en Evides.

Waarom hoogbouw?

In hoogbouw zitten bewoners en andere gebruikers dicht op elkaar. En dat biedt kansen. Qua innovatie is hoogbouw ontzettend interessant omdat in één klap veel bewoners en andere gebruikers bereikt kunnen worden. Eén innovatie in een wolkenkrabber, zorgt direct voor duizenden gebruikers van die innovatie. Hoogbouw – en daarmee verdichting – van de bebouwde omgeving is de toekomst voor vernieuwende steden als Rotterdam, waar een groeiende bevolking comfortabel – maar met zo min mogelijk belasting voor de planeet - moet kunnen wonen. Nu en in de toekomst.

4 thema's

Tijdens de Circular Challenge gaan vier verschillende teams aan de slag, ieder met zijn eigen thema. Gedurende de challenge ontwikkelt elk team een oplossing voor een vraagstuk binnen dit thema. De thema's zijn:

1. Stromen in het gebouw

In hoogbouw vinden veel verschillende stromen plaats. Denk aan water en afval, maar ook aan elektriciteit en bijvoorbeeld postbezorging.

2. Omgeving

Een gebouw staat nooit op zichzelf, maar altijd in een omgeving. Hoe kan een gebouw gebruik maken van en bijdragen aan deze omgeving? Denk aan groene daken en ondergrondse mogelijkheden.

3. Gebruikers

De gebruikers en bewoners van een gebouw kunnen ook bijdragen aan een kleinere impact. Denk aan gedragsbeïnvloeding en nudging: hoe kunnen we gebruikers stimuleren?

4. Toekomst

Gebruikers en bewoners komen en gaan – maar het gebouw moet bij de tijd blijven. Hoe kan een gebouw zo worden gebouwd dat flexibel in kan worden gesprongen op wisselende functies en wisselende type bewoners?

Meedoen?

De Circular Challenge biedt je de kans om kennis te maken met de circulaire economie van de toekomst. De challenge wordt begeleid door circulaire voorlopers, designers en financieel experts.

Door mee te doen:

• maak je kennis met ambitieuze bedrijven en nieuwe ideeën

• werk je samen met andere high potentials aan concrete oplossingen en prototypes

• kun je je carrière starten met een kansrijke startup

Praktische informatie

Deze editie van de BlueCity Circular Challenge start op 13 maart 2020 en eindigt met een feestelijke avond op 24 april 2020. Als deelnemer besteed je 8 tot 16 uur per week aan de challenge. Alle bijeenkomsten vinden op een vrijdag plaats.

Schrijf je dus nu in! Scroll naar beneden voor het inschrijf formulier.


Circular Challenge: High-rise

The Circular Challenge is an intensive six-week process in which multidisciplinary teams work on a circular business case in collaboration with organizations. This BlueCity Circular Challenge will be the eighth edition of the Circular Challenge, after previous editions in Rotterdam, Eindhoven and Amsterdam. The challenge is locally rooted and has a national appearance.

This special edition of the Circular Challenge is all about high-rise buildings. We take a fictional, large and high-rise building that is located in an urban environment. In and around this building, choices must be made about construction, layout, environment and use. How can these choices be made in such a way that the building will harm our planet as little as possible. Now and in 100 years? Circularity can be the answer, but also nudging of certain behavior and thinking about the life span and flexibility of the building are possible solutions.

The participating organisations are: Woonstad Rotterdam, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, the municipality of Rotterdam, Bam and Evides.

Why high-rise?

In high-rise buildings, residents and other users live close together. And that offers opportunities. In terms of innovation, high-rise buildings are extremely interesting because many residents and other users can be reached in one go. One innovation in a skyscraper immediately provides thousands of users of that innovation. High-rise buildings - and thus densification - of the living environment is the future for innovative cities such as Rotterdam, where a growing population must be able to live comfortably - but with the least possible burden on the planet. Now and in the future.

4 themes

During the Circular Challenge, four teams will each get assigned its own theme. The themes are:

1. Streams in the building

Many different streams take place in high-rise buildings. This includes water and waste, but also electricity and, for example, mail delivery.

2. Environment

A building never stands alone, but always in an environment. How can a building use and contribute to this environment? Think about green roofs and underground possibilities.

3. Users

The users and residents of a building can also contribute to a smaller impact. Think about influencing behaviour and nudging: how can we stimulate people?

4. Future

Users and residents come and go - but the building must stay up to date. How can a building be constructed in such a way that it can respond flexibly to changing functions and changing types of residents?

Participate?


The BlueCity Circular Challenge offers you the opportunity to join the circular economy. We challenge you to develop a business case and a tangible proof of concept within six weeks. During this six weeks you will be guided by circular frontrunners, designers and financial experts.

The BlueCity Circular Challenge is the program that:


• offers you a great experience and a serious network in the the circular economy
• gives you the opportunity at your own circular startup
• has led to products and companies that present itself at the Dutch Design Week, the International Water Week and the salon del Mobile in Milan.

Practical information

This edition of the BlueCity Circular Challenge starts on 13 March 2020 and ends with a festive evening on 24 April 2020. As a participant you spend 8 to 16 hours a week on the challenge. All meetings take place on a Friday.

So enroll now by filling out the form below!

Sign up for the Circular Challenge

↓ fill out the form below ↓

Thank you! Your submission has been received and we will get back to you as soon as possible.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Meedoen als partner

De Circular Challenge is een accelerator-programma dat zich richt op het creëren van waardevolle producten uit bedrijfsafval, met een parallelle focus op een valide business model achter de opgeleverde prototypes.

De challenge duurt ongeveer 6 weken. Tijdens deze pressure cooker periode zullen teams – bestaande uit junior experts met multidisciplinaire achtergronden, van bedrijfsontwikkeling tot chemische technologie tot productontwerp – een haalbare bedrijfscase voor die afvalstromen ontwerpen, ontwikkelen en prototypen, waardoor afval in waarde wordt omgezet voor de partners. Voorbeelden van partners eerder die hebben deelgenomen zijn PwC, Sodexo, Gemeente Rotterdam, Gemeente Amsterdam Havenbedrijf Rotterdam, Woonstad, Achmea, Nationale Nederlanden, Waternet, Eigen Haard en Forbo.

Ervaring van deze partners uit de vorige vier edities leert dat deelname aan de Circular Challenge verschillende voordelen biedt:
• Tijdens de challenge komt uw bedrijf in contact met veelbelovende jonge high potentials.
• Gezamenlijk staan jullie aan de wieg van kansrijke startups en veelbelovende innovaties. Die zijn vaak economisch interessant voor uw en bijzonder mediageniek.
• De Challenge creëert intern draagvlak voor de circulaire economie en zorgt extern voor PR, bijvoorbeeld naar klanten.
• Bovendien zien we soms mooie en zelfs onverwachte connecties plaatsvinden met andere partners of potentiële afnemers/partners in de keten.

De Circular Challenge biedt u de kans om kennis te maken met de circulaire economie van de toekomst. Door binnen zes weken een product te ontwikkelen bewijzen ambitieuze studenten en young professionals dat het begrip afval bij het vuilnis kan. Wij zorgen dat het beste idee wordt doorontwikkeld tot een zelfstandige startup. De challenge wordt begeleid door circulaire pioniers, designers en financieel experts.

Meedoen? Mail met pieter@circularchallenge.nl.

Partners of this Circular Challenge